การแสดงพฤติกรรมของคนรอบข้าง

การแสดงพฤติกรรมของคนรอบข้าง

การแสดงพฤติกรรมของคนรอบข้างมีผลต่อเราในหลายด้านของชีวิต นี่คือสาเหตุและผลที่อาจเกิดขึ้น:

  1. ผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึก: พฤติกรรมของคนรอบข้างสามารถส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราได้ ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับความปรารถนาดีหรือการสนับสนุน เช่น การยืนกรานให้กำลังใจ เราอาจรู้สึกมีกำลังใจและมีความสุข ในทางกลับกัน ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นกันเองหรือที่ไม่สนับสนุน เช่น การวิจารณ์หรือการเลียนแบบพฤติกรรมเสีย เราอาจรู้สึกท้อแท้หรือเสียหายใจ
  2. การมองเห็นและการเรียนรู้: พฤติกรรมของคนรอบข้างสามารถส่งผลต่อมุมมองและการเรียนรู้ของเรา ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ เช่น การแบ่งปันความรู้ การให้ข้อมูลใหม่ เราอาจได้รับข้อมูลและแง่มุมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ ในทางกลับกัน ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงลบหรือการละเมิด เช่น การเสียดสีหรือการหยาบคาย เราอาจได้รับสิ่งที่ไม่ดีและมองเห็นในแง่ลบ
  3. การสร้างสัมพันธ์: พฤติกรรมของคนรอบข้างมีผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขา ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์และสนับสนุน เช่น การให้คำปรึกษา การเอาใจใส่ เราอาจสร้างความสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือและเสริมสร้าง ในทางกลับกัน ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือการมีทัศนคติเชิงลบ เช่น การพูดจาหยาบคาย การขัดแย้ง เราอาจสร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจ
  4. การผลักดันและความกระตือรือร้น: พฤติกรรมของคนรอบข้างอาจมีผลต่อการผลักดันและความกระตือรือร้นของเรา ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเชิงบวกและเป็นกำลังใจ เช่น การพูดถึงความสำเร็จ การสร้างแรงจูงใจ เราอาจได้รับกำลังใจและความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิต ในทางกลับกัน ถ้าคนรอบข้างแสดงพฤติกรรมที่เป็นกำลังกายหรือการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การท้าทายเข้ามาอย่างเจ็บปวด เราอาจถูกผลักดันให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือประสบความเสียหาย

การแสดงพฤติกรรมของคนรอบข้างมีผลต่อเราอย่างมาก เราอาจไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนรอบข้างได้ แต่เราสามารถทำตัวให้มีความรู้สึกและการตอบสนองที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมเหล่านั้น การสร้างความตระหนักและการเลือกตอบสนองให้เหมาะสมสามารถช่วยให้เราสร้างความสมดุลและความสุขในชีวิตได้

Leave a Comment